เกี่ยวกับเรา

คณะรัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มจากการเป็นวิชาโทรัฐศาสตร์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุมครั้งที่ 279/(3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์สิงห์น้ำเงิน

ส่งเสริมประโยชน์ของมนุษยชน ชุมชน สังคม

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติภูมิขององค์กร คณะ มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 2265 ปฎิบัติงานพัสดุ

21-08-2023

     รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษาปฎิบัติงานพัสดุ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

01-08-2023

      ขยายเวลาเปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 4286

24-07-2023

     ขยายเวลาเปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 4285

24-07-2023

     ประกาศคณะรัฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 4287

12-04-2023

     ประกาศคณะรัฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 4286

12-04-2023

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

17-03-2023

     ประกาศคณะรัฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 4285

17-03-2023

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

28-02-2023

     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

01-02-2023

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 4286 วิชาเอกการปกครองและอัตราเลขที่ 4287 วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น

10-01-2023

     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ตำแหน่งเลขที่ 4286,4287

15-09-2022

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงานพัสดุ

11-08-2022

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงานพัสดุ

05-08-2022

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฎิบัติเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงานพัสดุ

27-07-2022

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12-07-2022

     ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานสารสนเทศ

16-06-2022

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานสารสนเทศ

06-06-2022

      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงานพัสดุ

06-05-2022

      ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

06-05-2022

      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานสารสนเทศ

05-05-2022

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

27-04-2022

     ประกาศ รายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาโท)

08-04-2022

     ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 579

04-04-2022

     ประกาศเลื่อนการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 579 ครั้งที่ 2

23-03-2022

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศุึกษา เลขที่ 579 ครั้งที่ 2

21-03-2022

      ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 579 ครั้งที่ 2

25-02-2022

     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาโท

28-01-2022

     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 579 ครั้งที่ 2

11-01-2022

     ประกาศคณะรัฐศาสตร์ การสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

04-01-2022

     เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

28-12-2021

     ประกาศ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่่ 579

17-12-2021

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 3382

30-11-2021

      คณะรัฐศาสตร์ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 3382

18-11-2021

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

29-10-2021

     ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่องเลื่อนเวลาการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

21-10-2021

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

18-10-2021

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป้นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

07-10-2021

      เลื่อนการประกาศรายชื่อและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

20-08-2021

      ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 3382 ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

06-08-2021

      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

14-07-2021

      ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 3382

09-07-2021

      ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 579

29-06-2021

      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 579

24-03-2021


ข่าวทั้งหมด >>

อัตลักษณ์ของบัณฑิตรัฐศาสตร์

Excellence in Political Science
เชี่ยวชาญในด้านรัฐศาสตร์ทั้งในะระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
Work Readiness
มีความพร้อมในการทำงาน
Justice & Public Mind
มีจิตสำนึกกล้าหาญและปกป้องความเที่ยงธรรม
Critical Thinking
คิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
Cultural Diversity Community
อยู่ร่วมกับองค์กรและชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

1

COURSES

จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน

1185

Students

จำนวนนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่

1899

ALUMNI

จำนวนศิษย์เก่าของคณะรัฐศาสตร์

19

PROFESSORS

จำนวนอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์