สมรรถนะหลักขององค์กร


" สมรรถนะหลักขององค์กร "

1. มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงบนมาตรฐานนานาชาติ
2. มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและบริการวิชาการในประเด็นการบริหารจัดการท้องถิ่นชายแดนใต้ ความสัมพันธ์ข้ามแดน โลกมุสลิม และความเชื่อมโยงกับประเด็นที่เกี่ยวข้องในระดับโลก