อาจารย์

วิชาเอกนโยบายสาธารณะ

Sample avatar
อาจารย์ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติโดยย่อ
 3372
 dusdao.l@psu.ac.th
Sample avatar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติโดยย่อ
 3371
 surawut.c@psu.ac.th
Sample avatar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัจมีย์ หมัดหมาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติโดยย่อ
 3370
 najmee.m@psu.ac.th
Sample avatar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิรัส ชูชื่น
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติโดยย่อ
 3358
 suthirus.c@psu.ac.th
Sample avatar
ดร.ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติโดยย่อ
 3365
 arsun.do@psu.ac.th