แบบฟอร์ม / คำร้อง สำหรับบุคลากร

เอกสารแบบฟอร์ม งานทะเบียน (สำหรับอาจารย์)
     ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผู้เรียน
     ขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา-การสอบ
     ขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา-สถานที่เรียน
     แบบแจ้งรายวิชาที่เปิดสอน
     แบบฟอร์มขอปิดรายวิชา
     แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน
     แบบฟอร์มขอเปิดกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
     แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม
     แบบฟอร์มแจ้งรายวิชาที่มีวัน-เวลาสอบซ้ำซ้อน
     แบบให้ผลการเรียนแก้สัญลักษณ์-I
     ใบระดับขั้น
     ขอส่งผลการเรียนล่าช้า
เอกสารแบบฟอร์ม งานสารบรรณ
     ฟอร์มคำสั่ง
     ฟอร์มประกาศ
     ฟอร์มหนังสือประทับตรา
     ฟอร์มหนังสือภายนอก
     ฟอร์มหนังสือภายใน
     การจ่าหน้าซอง
เอกสารแบบฟอร์ม งานการเงินและบัญชี
     ขั้นตอนการยืมเงิน
     แบบฟอร์ม ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน_แบบ บก.111
     แบบฟอร์ม ยืมเงินรายได้วิทยาเขต
     แบบฟอร์ม บริจาคทุน
     แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน
     แบบฟอร์ม ขออนุมัติปฏิบัติงานโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว
     แบบฟอร์ม ตรวจรับค่าอาหาร
     แบบฟอร์ม เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย
     แบบฟอร์ม เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล พนักงานเงินรายได้
     แบบฟอร์ม เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย
     ใบเบิกค่าตรวจข้อสอบ
เอกสารแบบฟอร์ม งานนโยบายและแผน
     แบบฟอร์มโครงการคณะรัฐศาสตร์ 2566
     ขั้นตอนการของบประมาณนอกแผน