พันธกิจ


" ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นพลเมืองโลก มีความรู้และทักษะในการทำงานอย่างมืออาชีพ "

" พัฒนางานวิจัยและงานวิชาการบนพื้นฐานของท้องถิ่นชายแดนใต้และความเป็นสากล "

" ให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่นชายแดนใต้ "