บุคลากร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

Sample avatar
ดร.เพลินใจ โภชนกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ
งานรับผิดชอบ : งานทะเบียน
 3393
 pleranjai.p@psu.ac.th
Sample avatar
นางสาวนัทธมน ราชเสน
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ
งานรับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
 3391
 nuttamon.r@psu.ac.th
Sample avatar
นายธาดาพงษ์ สำเภาศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานสหกิจศึกษา
 3392
 tadapong.s@psu.ac.th
Sample avatar
นางสาวซานียะห์ มะสะอาว
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานบริการวิชาการ งานวิจัย
 3396
 saneeyah.ma@psu.ac.th
Sample avatar
นายซอลีฮีน อุษมานสกูลกิตติ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์
 3388
 sorliheen.c@psu.ac.th
Sample avatar
นางสาวอัมนี สุมาลี
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานวิเทศน์สัมพันธ์
 3387
 amney.s@psu.ac.th
Sample avatar
นายภาคภูมิ ฮะยีบีลัง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานบริหารวิชาการ(กิจกรรมในรายวิชา) งานพัฒนานักศึกษา (ดูแลสโมสรนักศึกษา)
 3386
 pakpum.h@psu.ac.th
Sample avatar
นางสาวมาลินี มะโซ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 3361
 malinee.m@psu.ac.th
Sample avatar
นางสาวบูชิตา อารียาภรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานวิจัย,งานบริการวิชาการ
 3360
 buchitha.a@psu.ac.th