สถานะเข้าทำงาน (วันที่ 24/06/2567 ) ( เวลา 07:30:05 )
หมายเหตุ
สแกนเข้า
(หมายถึง มาทำงาน)
ไม่ได้สแกน
(หมายถึง ลา หรือ เดินทางราชการ)
สแกนกลับ
(หมายถึง กลับแล้ว)
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งงานรับผิดชอบ    สถานะเข้า สถานะออก
1นายกฤษฎา     แซ่แต้
งานการเจ้าหน้าที่
งานสารบรรณ
2นางสาวสุธิกา     วาระหัส
งานการเจ้าหน้าที่
งานประกันคุณภาพ
3นางสาวพัชรินทร์     ช่วยชูจิตร
งานนโยบายและแผน
งานประชุม
4นางสาวนัทธมน     ราชเสน
งานกิจการนักศึกษา
5ดร.เพลินใจ     โภชนกิจ
งานวิชาการ
6นางขวัญตา     อุลมัย
งานการเงินและบัญชี
7นายนุรรุสดี     แวกะจิ
งานสารสนเทศ
8นายธาดาพงษ์     สำเภาศรี
งานสหกิจศึกษา
9นางสาวปรีดา     พรมรัตนศรี
แม่บ้าน
10นายอุสมาน     เจะโกะ
คนสวน
11นางสาวซานียะห์     มะสะอาว
งานบริการวิชาการ
งานวิจัย
12นายรอมือลี     สามะ
คนสวน
13นายซอลีฮีน     อุษมานสกูลกิตต์
งานวิชาการ
14นางสาวอัมนี     สุมาลี
งานวิเทศน์สัมพันธ์
15นายภาคภูมิ     ฮะยีบีลัง
งานบริการวิชาการ(กิจกรรมในรายวิชา)
งานพัฒนานักศึกษา (ดูแลสโมสรนักศึกษา)
16นางนิฮัสนะห์     แวนาแว
งานการเงินและบัญชี
17นางสาวบูชิตา     อารียาภรณ์
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานวารสารวิชาการ
18นางสาวมาลินี     มะโซ
งานหลักสูตร
19นายอนุชลัน     แวหะยี
งานประชาสัมพันธ์
20นางสาวอิบตีซัม     จาปากียา
งานสารสนเทศ
21นางสาวสุพรรณิกาณ์     ดือเระ
แม่บ้าน
22ว่าที่ร้อยตรีซาบรี     แวอูมา
งานพัสดุ