อาจารย์

วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น

Sample avatar
อาจารย์สุไรนี สายนุ้ย
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติโดยย่อ
 3377
 surainee.s@psu.ac.th
Sample avatar
รองศาสตราจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

ประวัติโดยย่อ
 3375
 ekkarin.t@psu.ac.th
Sample avatar
ดร.อับดุลเลาะ ยูโซะ
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติโดยย่อ
 3360
 abdulloh.y@psu.ac.th
Sample avatar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โยธี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติโดยย่อ
 3367
 chaiwat.y@psu.ac.th
Sample avatar
ดร.อันวาร์ กอมะ
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติโดยย่อ
 3378
 anwar.k@psu.ac.th