อาจารย์

วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Sample avatar
รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

ประวัติโดยย่อ
 3368
 samart.t@psu.ac.th
Sample avatar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชา รักดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติโดยย่อ
 3376
 oracha.r@psu.ac.th
Sample avatar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพซอล ดาโอ๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติโดยย่อ
 3382
 phaison.d@psu.ac.th
Sample avatar
ดร.ฮาฟีส สาและ
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติโดยย่อ
 3381
 hafiz.s@psu.ac.th
Sample avatar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติโดยย่อ
 3379
 yasmin.s@psu.ac.th
Sample avatar
ดร.อาดีลัน อุสมา
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติโดยย่อ
 3364
 adilan.u@psu.ac.th