บุคลากร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่

Sample avatar
นางสาวปรีดา พรมรัตนศรี
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
งานรับผิดชอบ : แม่บ้าน
 3397
 preda.p@psu.ac.th
Sample avatar
นายรอมือลี สามะ
ตำแหน่ง : คนสวน
งานรับผิดชอบ : คนสวน
 
 romuelee.s@psu.ac.th
Sample avatar
นายอุสมาน เจะโกะ
ตำแหน่ง : พ่อบ้าน
งานรับผิดชอบ : พ่อบ้าน
 
 usman.j@psu.ac.th
Sample avatar
นางสาวอาทิตยา เพ็งบูลย์
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
งานรับผิดชอบ : แม่บ้าน
 
 atitya.p@psu.ac.th
Sample avatar
นายมะนาเซ กูฑา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
งานรับผิดชอบ : งานรักษาความปลอดภัย
 -
 -
Sample avatar
นายต่วนอับดุลเลาะ ตูแวปูเตะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
งานรับผิดชอบ : งานรักษาความปลอดภัย
 -
 -