ค่านิยมองค์กร


" การมีส่วนร่วม " "Participation"

" ความเป็นมืออาชีพ " "Professional"

" ประโยชน์ของสาธารณะ " "Public interest"