ศูนย์ศึกษาตุรกี


                                 

         ข้อมูลภูมิหลังศูนย์ศึกษาตุรกี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี่ ศูนย์การศึกษาตุรกี คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์ที่มุ่งเน้นข้อมูลของตุรกีในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตุรกีในสังคมไทยและในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย และเพื่อรับรู้ถึงความสำคัญด้านการเมืองของตุรกีในโลกปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการศึกษาการเมือง สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมของตุรกีให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับตุรกี โลกมุสลิมและการเมืองของโลก


      กิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากการก่อตั้งศูนย์ศึกษาตุรกี ได้แก่

  1. การสัมมนา
  2. หลักสูตรระยะสั้นสำหรับการอบรมภาษาตุรกีเบื้องต้น (15 ชั่วโมง)
  3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทุนการศึกษา และการศึกษาต่อในประเทศตุรกี
  4. มีสื่อกลาง Facebook page สำหรับเผยแพร่เนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศตุรกี
  5. มีการเรียนการสอนวิชาตุรกีในโลกสมัยใหม่ โดยจัดให้เป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
  6. การแปลหนังสือภาษาตุรกีเชิงวิชาการเป็นภาษาไทย

                         

         โครงการที่จะเกิดขึ้นสำหรับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับตุรกีในประเทศไทยคือ การเผยแพร่หนังสือเพื่อใช้ในชั้นเรียนและสำหรับผู้ที่มีความสนใจเพื่อใช้ภาษาตุรกีเป็นหนึ่งในหลักสูตรวิชาเลือกสำหรับนักเรียน เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับตุรกีและประเทศไทย รวมถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแง่มุมต่าง ๆ การจัดนิทรรศการหรือการแสดงทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับตุรกีในวิทยาเขตปัตตานี และเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับวัฒนธรรมตุรกีในโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างไทยกับตุรกี


      หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
     ดร.ยาสมิน ซัตตาร์
     หัวหน้าศูนย์ศึกษาตุรกี และรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนาหลักสูตร
     คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     Email: bintihamid@gmail.com
     Tel: 0936058200