หลักสูตร ระดับปริญญาตรี


หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

  หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต
  ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต
    Bachelor of Political Science
  อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)               ร.บ.
  อักษรย่อปริญญา (English) B.Pol.Sc
     
   

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มี 4 วิชาเอก คือ

  1. วิชาเอกการปกครอง
  2. วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
  3. วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  4. วิชาเอกนโยบายสาธารณะ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

 

โครงสร้างและแผนการศึกษา  

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
     แขนงวิชาการปกครอง
     แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
     แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
     แขนงวิชานโยบายสาธารณะ
 

          คำอธิบายรายวิชา  

ดาวน์โหลดเอกสาร
 

          อาจารย์ประจำหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
 

          ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร  

Program Learning Outcomes (PLOs)
 

          ผลลัพธ์การเรียนรู่้ระดับวิชาเอก  

Specific Major Learning Outcomes (SMLOs)
          (ก.ค.ศ ได้รับรองคุณวุฒิหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)    

           

          ปรัชญาหลักสูตร  

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะความเชี่ยวชาญในด้านองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าวิจัยและการฝึกปฏิบัติจริง มีความพร้อมในการทำงาน มีจิตสำนึกและกล้าหาญที่จะปกป้องความเที่ยงธรรม มีความคิดเชิงวิพากษ์และเป็นผู้ให้แนวทางแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ และมีทักษะในอยู่ร่วมกับองค์กรและชุมชนที่หลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยจัดการศึกษาตามแนวทางพัฒนาการนิยม (Progressivism) ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning)  และพัฒนาการเรียนรู้จากความต้องการของผู้เรียน โดยเน้นกระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ยังรวมไปถึงกระบวนการเรียนรู้จากการทำงานจริงจากองค์กรต่างๆ รวมถึงเรียนรู้การแก้ปัญหาจากปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยเช่นกัน 

           

          เกณฑ์การรับนักศึกษา  

1 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการเด็กดีมีคุณธรรม โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โครงการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา และโครงการสอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภายใต้การคัดเลือกโดยวิธี รับตรง ที่คณะรัฐศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์การรับตรงของคณะ


หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

 

          โครงสร้างและแผนการศึกษา  

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 

          คำอธิบายรายวิชา  

ดาวน์โหลดเอกสาร
 

          อาจารย์ประจำหลักสูตร  

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
 

          ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร  

Program Learning Outcomes (PLOs)

 

          ปรัชญาหลักสูตร  

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางรัฐศาสตร์ ในการทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาเชื่อมโยงกับพื้นที่ มีจิตสาธารณะ และยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม นำไปสู่การพัฒนาสังคมการเมืองการปกครองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน


           

          เกณฑ์การรับนักศึกษา  

1.ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการเด็กดีมีคุณธรรมโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โครงการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา โครงการคัดเลือกนักเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโครงการสอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภายใต้การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง ที่คณะรัฐศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์
4 การรับตรงของคณะรัฐศาสตร์


 

          อาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา

บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่น นักวิชาการ เจ้าพนักงานปกครอง นักการทูต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เลขานุการ สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ ผู้ทำงานภาคประชาสังคม อาชีพอิสระหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักการเมืองในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ ฯลฯ

 
   

Last Updated: 25 April 2022