บุคลากร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

Sample avatar
นางขวัญตา อุลมัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
งานรับผิดชอบ : งานการเงินและบัญชี
 3394
 kwanta.r@psu.ac.th
Sample avatar
นางสาวสุธิกา วาระหัส
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ
งานรับผิดชอบ : งานการเจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
 3389
 sutiga.v@psu.ac.th
Sample avatar
นางสาวพัชรินทร์ ช่วยชูจิตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานนโยบายและแผน งานประชุม
 3390
 patcharin.ch@psu.ac.th
Sample avatar
นายนุรรุสดี แวกะจิ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานรับผิดชอบ : งานสารสนเทศ
 3383
 nurrusdi.w@psu.ac.th
Sample avatar
นายกฤษฎา แซ่แต้
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานการเจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ
 3385
 krisada.s@psu.ac.th
Sample avatar
ว่าที่ร้อยตรีซาบรี แวอูมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานรับผิดชอบ : งานอาคารสถานที่
 3384
 sabree.w@psu.ac.th
Sample avatar
นางนิฮัสนะห์ แวนาแว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
งานรับผิดชอบ : งานการเงินและบัญชี
 3359
 nihusnah.j@psu.ac.th
Sample avatar
นายอนุชลัน แวหะยี
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
งานรับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์
 3397
 anuchalan.w@psu.ac.th
Sample avatar
นางสาวอิบตีซัม จาปากียา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานรับผิดชอบ : งานสารสนเทศ
 3396
 ibteesamjapakeeya@gmail.com