แบบฟอร์ม / คำร้อง สำหรับนักศึกษา

เอกสารแบบฟอร์ม งานทะเบียน (สำหรับนักศึกษา)
     ขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล-คำนำหน้า
     ขอเปลี่ยนแปลงกลุ่ม-เป็น-กรณีพิเศษ
     ขอผ่อนผันการสอบ
     ขอย้ายคณะ
     ขอย้ายสาขาวิชาโทต่างคณะ
     ขอย้ายสาขาวิชาเอก-โท-ภายในคณะ
     ขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
     ขอลงทะเบียนเรียน-โดยมีหน่วยกิตสูง-หรือต่ำกว่าระเบียบ
     ขอลาพักการศึกษา
     ขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา
     ขอโอนย้ายสถาบันการศึกษา
     ขอโอน-หรือ-เทียบโอนรายวิชา-กรณีเคยศึกษาและผ่านการคัดเลือกเข้า-มอ
     แจ้งวันเวลาสอบซ้ำซ้อน
     ชำระค่าธรรมเนียม-ขอลงทะเบียน-ขอเพิ่มวิชา-กรณีพิเศษ-เลยระยะเวลา
     ลงทะเบียนเรียนหรือเพิ่มรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ
     หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง
     ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขออุทธรณ์เรื่องผลการเรียนในรายวิชาสังกัดคณะรัฐศาสตร์
     ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
     คำร้องขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เอกสารแบบฟอร์มทั่วไป งานพัฒนานักศึกษา
     คำร้องขอเพิ่มชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม
     แบบฟอร์มขอจัดตั้งกลุ่มนักศึกษาอิสระ
     แบบฟอร์มขอจัดตั้งชุมนุมนักศึกษา
     แบบฟอร์มขอต่อการดำเนินงานกลุ่มนักศึกษาอิสระประจำปีการศึกษา
     แบบฟอร์มขอต่อการดำเนินงานชุมนุมนักศึกษาประจำปีการศึกษา
     แบบฟอร์มขอแต่งตั้งคณะกรรมการชั้นปี
     แบบฟอร์มขอแต่งตั้งคณะกรรมการสาขาวิชาประจำปีการศึกษา
     แบบฟอร์มขอมอบทุนการศึกษา
     แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา
     แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ-ใช้เงิน
     แบบฟอร์มโครงการ
เอกสารแบบฟอร์ม งานสหกิจศึกษา
     คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา
     แบบคำร้องขอไปสหกิจศึกษา
     แบบคำร้องไปสหกิจศึกษากรณีพิเศษ
     ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
เอกสารแบบฟอร์ม งานหลักสูตร
     แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองงานหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์
เอกสารแบบฟอร์ม งานอาคารและสถานที่
     แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม-คณะรัฐศาสตร์-กิจกรรมเร่งด่วน
     แบบฟอร์มการขอยืมรถพ่วงข้างของคณะ
     แบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์งานสวน
     แบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์งานอาคาร
เอกสารแบบฟอร์ม (กิจกรรม Y2,Y3) งานพัฒนานักศึกษา
     รายละเอียดและขั้นตอนในการเข้าร่วมกิจกรรมบังคับเลือก Y 2
     รายละเอียดองค์กรสาธารณประโยชน์ที่นักศึกษาสนใจเข้าร่วม (อาสาสมัครสิงห์น ้าเงิน)
     แบบรายงาน Y 2 (ภาพรวม)
     แบบรายงาน Y 201: หลักสูตรการเรียนรู้ชุมชน
     แบบรายงาน Y 202: หลักสูตรพัฒนาผู้นำ
     แบบรายงาน Y 203: หลักสูตรทักษะการใช้ชีวิต
     รายละเอียดและขั้นตอนในการเข้าร่วมกิจกรรมบังคับเลือก Y 3
     รายละเอียดกิจกรรม Y3
     แบบรายงาน Y 301: หลักสูตรการเป็นพลเมืองโลก (Civil Education)
     แบบรายงาน Y 302: หลักสูตร Student Mobiliity
     แบบรายงาน Y 303: หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะสากล