อาจารย์

วิชาเอกการปกครอง

Sample avatar
อาจารย์อารีลักษณ์ พูลทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติโดยย่อ
 3374
 areeluk.p@psu.ac.th
Sample avatar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติโดยย่อ
 3373
 punpipit.p@psu.ac.th
Sample avatar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อสมา มังกรชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติโดยย่อ
 3380
 asama.m@psu.ac.th
Sample avatar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ณ นคร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติโดยย่อ
 3369
 warunee.n@psu.ac.th
Sample avatar
ดร.วฤณดา วงศ์โรจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติโดยย่อ
 
 varunada.v@psu.ac.th